An organisation in Special Consultative Status with the United Nations Economic & Social Council (ECOSOC)

โปรแกรม แคมเปญ

โปรแกรม แคมเปญ

ส่งเสริมผลักดันเด็กและเยาวชน โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง : StreetKIDS มูลนิธิเรดิออนฯ ดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็ก 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ เรายังเป็นหนึ่งในมูลนิธิฯไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ให้การดูแลเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ถูกกระทำที่รอดชีวิตและได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ สงเคราะห์คนชราที่ยากไร้ : VillageCare โครงการที่เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัว ผู้สูงอายุที่ป่วยหนักหรือยากไร้ เราให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ด้านการแพทย์ และมากกว่านั้น คือเราพร้อมที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างพวกเขา
พัฒนา เสริมทักษะชุมชน โครงการพัฒนาชุมชน : Community Development โครงการพัฒนาชุมชนของเรา เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่น โดยทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหายาเสพติด
บรรเทาสาธารณภัย โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ : Crisis Relief โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามวิกฤติ ภัยพิบัติ รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้น

สถิติของเรา

year since began

lives impacted annually

ongoing projects across 3 cities

change-makers on our staff team

แคมเปญที่กำลังดำเดินการ

Explore

Start your journey to well-being with the help of our social and healthcare services.

Give

Start your journey to well-being with the help of our social and healthcare services.

Volunteer

Start your journey to well-being with the help of our social and healthcare services.

^
Send good kids to keep going!! Scholarships for good students Fighting for life because of poverty and the Covid-19 crisis

donate